Private Policy (GDPR)

Vi värnar om din integritet


På den här sidan förklaras hur Fönsterlagret24 samlar in och använder dina personuppgifter. Du får även information om dina rättigheter i detta avseende och hur du kan gå tillväga för att göra dina rättigheter gällande. Fönsterlagret24 tar alltid största möjliga hänsyn till din integritet och behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet och omsorg.

Denna sida är under uppdatering inför ikraftträdandet av den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, den 25 maj 2018.

Du är alltid välkommen att kontakta Fönsterlagret24 per mail: info(at)fönsterlagret24.se eller telefon: 073-8389192 vid frågor om personuppgiftsbehandlingen eller om du vill göra någon av dina rättigheter gällande enligt följande:

  1. Du ha rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Ange tydligt i din begäran vilken information du vill ta del av från oss. Informationen är gratis och skickas till dig som ett brev i Fönsterlagret24 utan onödigt dröjsmål (inom en månad). Om vi av någon anledning inte kan ge dig den information du efterfrågar har vi en skyldighet att motivera det för dig.

  2. Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter telefonnummer, e- postadress och annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är  felaktiga eller icke kompletta har du rätt att begära att vi korrigerar det.

  3. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter (rätt att ”bli glömd”) om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte som de samlades in för. Det kan dock finnas förpliktelser för Fönsterlagret24 – både avtalsmässigt och rättsligt – som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter (se här avsnittet angående lagring). Om du begär att bli raderad kommer Fönsterlagret24 att ta bort alla uppgifter om dig som vi kan ta bort. De övriga personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag och andra förpliktelser ser vi till att blockera så att de endast kan användas för sådana specifika syften.

  4. Du har i vissa situationer rätt att begära att vi tillfällig begränsar behandlingen av dina personuppgifter (gäller fr.o.m. 25 maj 2018). Detta kan ske exempelvis om du har begärt rättelse av dina personuppgifter och det tar tid för oss att tillmötesgå din  begäran. I ett sådant fall kan personuppgifterna begränsas under tiden vi hanterar ärendet.

  5. Rätt att få ut uppgifter i maskinläsbart format (gäller fr.o.m. 25 maj 2018). Du har rätt att få ut de personuppgifter som Fönsterlagret24 behandlar om dig i maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Fönsterlagret24, har du även möjlighet att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Detta kan exempelvis ske om en användare av Fönsterlagret24 vill byta till en annan tjänst liknande Fönsterlagret24´s.

  6. Du har rätt att göra invändningar mot sådana aktiviteter som vi utför med dina personuppgifter som har stöd i en så kallad intresseavvägning (se ovan vilka behandlingar som kan vara aktuella för dig). Specificera för oss vilka behandlingar du invänder mot i din begäran.

Kom ihåg – Här är du bara en vinnare. För dig, miljön och klimatet.
Vi donerar 10% av fönsterpriset för att påverk klimatförändringar.

Scroll to Top