FAQ

Bra att veta om fönster

Historik
PVC är en plast som uppfanns i början av 1900-talet. Det är en blandning av klor och eten som man med hjälp av olika mjukgörare kan ge olika hårdhet och egenskaper. PVC används i sjukhusutrustning och i leksaker, men det är främst inom byggnadsindustrin som plasten har nått störst framgångar. Där används den som isolering till kablage, ventilations- och avloppsrör, samt fönsterkarmar, dörrar och staket.


U-värde
U-värde är ett mått på fönstrets värmeisolerande förmåga. Fönstrets U-värde är en kombination av hur bra glasen och konstruktionen (karm och båge) isolerar och gäller vid ett fönstermått av 1230 x 1480. Ju lägre U-värde desto mindre är husets värmeförluster. U-värde utrycks i W/m2K (watt per kvadratmeter grader Kelvin).


Kondens på fönster
Kondens på fönster kan uppkomma invändigt, mellan glasen och utvändigt. Det finns flera orsaker till kondens men grundorsaken är hög luftfuktighet som fälls ut på en kall yta.

Invändig kondens
Gamla fönster får ibland, främst under den kalla årstiden, kondens på det inre glaset. Detta beror på att fönstret isolerar dåligt och att det inre glaset är mycket kallare än luften i rummet. När varm och fuktig inneluft träffar kallt glas uppkommer kondensutfällning. Andra orsaker till invändig kondens kan vara dålig ventilation, hög luftfuktighet eller till exempel gardiner som hindrar luftcirkulationen intill fönstret. Fönster är konstruerade för att klara regn och fukt på utsidan men inte för att motstå långvarig kontakt med fukt på insidan. Om invändig kondens förekommer under lång tid, kan fönstret ta skada.

Kondens mellan glasen
Om varm och fuktig luft från rummet läcker ut genom otätheter i ett kopplat fönster uppkommer kondens på insidan av det yttre glaset som är kallt. En orsak kan vara att huset har övertryck så att luften går ut genom fönstren i stället för genom ventilationskanalerna. Sådana fönster har sannolikt också bristfällig tätning mellan karmen och innerbågen. Även hål för persiennsnören kan orsaka mellanglaskondens. När mellanglaskondens uppstår i isolerrutor, beror detta på att fukt trängt in genom förseglingen. När punkterade rutor skall bytas ut, bör de ersättas med mer energieffektiva isolerrutor.

Utvändig kondens
Energieffektiva fönster hindrar rumsvärmen från att stråla ut vilket gör att det yttre glaset blir mycket kallare än i fönster med sämre isoleringsförmåga. När det är kallt och stjärnklart, förlorar det yttre glaset värme genom utstrålning mot natthimlen. Temperaturen på det yttre glasets yta sjunker under lufttemperatur och under luftens daggpunkt. Om luftfuktigheten samtidigt är hög, sker kondensutfällning mot den kalla rutan. Om glasets yttemperatur sjunker under noll grader kan iskristaller bildas på rutan vilket kan inträffa under höst och vår när det är mycket fuktigt ute och natthimlen är stjärnklar.

Utvändig kondens är inget skadligt utan endast ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga. Den försvinner frampå morgontimmarna när det ljusnar och solen åter börjar värma.

Sveriges Provnings- och forskningsinstitut har gjort en undersökning av utvändig kondens på energieffektiva fönster. Resultaten visar att fenomenet oftast uppkommer under höstmånaderna augusti, september och oktober men kan också förekomma några enstaka timmar under våren. Kondensen uppstår främst under dygnets första timmar och minskar snabbt efter cirka klockan 06.00. Studien är baserad på klimatdata för Stockholm.

Brandsäkerhet
Alla bränder är farliga och det bästa sättet att skydda sig är naturligtvis att göra allt för att undvika en brand. Om olyckan ändå är framme visar ett jämförande test vid LTH att ett PVC-fönster inte har sämre brandbeteende och inte medför större brandrisk än ett träfönster.

Som alla plaster utvecklar PVC giftig rök när den brinner, och en vanlig uppfattning är att PVC-fönster är farligare vid en brand än fönster av trä. En undersökning genomförd 1987 vid Lunds Tekniska Högskola visade på flera saker. Maximal koncentration av saltsyra i brandgaserna uppstod efter cirka 8 minuter. Denna uppmättes till 14 ppm från PVC-fönstren och 21 ppm från inredningen, främst en golvmatta. Temperaturen i testbyggnaden var 800°C efter 2,5 minuter och nådde 1 200°C efter 7 minuter. PVC-fönstren självslocknade efter cirka 10 minuter. Träfönstren måste släckas med vatten efter 30 minuter. Det klor som är naturligt bundet i PVC-molekylen fungerade naturligt brandskyddande. Antändningstemperaturen för styva profiler av PVC är 390°C. Motsvarande för trä är 240°C.

Hållbarhet och livslängd
En undersökning av PVC-fönster monterade mellan 1987 och 1993, genomförd 2007 av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut visade på god hållbarhet i PVC-fönster. 63 fönster testades och jämfördes med fönster i testvägg med resultatet att 49 % av PVC-fönstren var utan anmärkning, att jämföra med 27 % av referensfönstren. Av anmärkningarna gällde majoriteten öppnings- och stängningsfunktionen. Inga försämrade egenskaper kring luft-, regntäthet eller slagtålighet kunde ses efter 15 års bruk.

PVC-fönster behåller sin funktion och sitt utseende år efter år. Den exceptionella livslängden bevisas av såväl laboratorietester som besiktningar och inte minst av alla de fönster som suttit uppe i fasader under lång tid.

I stadsdelen Kulladal i Malmö monterades PVC-fönster 1982. Fönsterkarmarna och fönsterbågarna ser likadana ut i dag som de gjorde när de monterades, trots att de aldrig har målats. Inget mögel och inga missfärgningar har uppstått. Många som flyttar in i området tror faktiskt att fönstren byttes nyligen.

Miljö
Alla fönster som tillverkas påverkar också miljön och inget enskilt material är ur miljösynpunkt överlägset i alla delar. PVC-fönster är miljömässigt konkurrenskraftiga och under sin livstid påverkar de inte miljön mer än ett träfönster eller fönster av aluminiumklätt trä.

I april 2004 presenterade EU-kommissionen en omfattande livscykelanalys ( läs den här) som betonar bruksfasen och konstaterar att det viktigaste för ett fönsters miljöpåverkan är vad som sker under bruksfasen. Lång livslängd, underhållets miljöpåverkan och goda termiska egenskaper är avgörande.

Inget bly används vid tillverkning av våra karmar. Bly har tidigare använts som stabilisator vid tillverkning av PVC. Bly påverkar miljön negativt och därför används det inte vid tillverkningen av våra karmar.

Myt: De är fula, klumpiga och känns plastiga
Smaken är olika men vi misstänker att en del av dessa invändningar beror på okunskap, konservatism och slentrian. Enligt TEMO undersökningen i juni 2004 är det en hel del arkitekter som har synpunkter på utseendet hos PVC-fönster. Samtidigt är det bara tre procent som säger att de känner till PVC-fönster och hela 98% har ingen egen erfarenhet av dem.

Tillverkarna av fönsterprofiler har ett stort sortiment. Produkten har funnits i mer än trettio år och designen har förädlats successivt.

Källa: PLAST- & KEMIFÖRETAGEN Branschorganisationen för tillverkare och leverantörer av kemikalier och plastprodukter i Sverige
Källa: Wikipedia

Scroll to Top