Impressum

Impressum enligt §25 Mediengesetz samt leverantörsidentifiering enligt § 5 Abs 1 ECG mediaägare, utgivare, producent och redaktion:

Fönsterlagret24
SEO Achim Dennenburg

67194 Brunskog
Sverige

Kontakt:
E-Mail: mail(at)fonsterlagret24.se
Telefon: (0046) 073 83 89 192
Företag innhar F-Skattsedel


Information om tvistlösning online
Europeiska kommissionen har upprättat en Internetplattform för tvistlösning online (kallad “ODR-plattform”). ODR-plattformen är ett sätt att inleda tvistlösning utanför domstol i samband med tvister som avser avtalsförpliktelser för köpeavtal eller tjänsteavtal online. Du kan nå ODR-plattformen genom följande länk: ec.europa.eu/consumers/odr.

Det bör noteras att Fönsterlagret24 varken är skyldig eller villig att delta i processen för online tvistlösning inom ramen för ODR-plattformen.

Webbplatsens innehåll
Skaparen åtar sig inte något som helst ansvar avseende relevansen, riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på informationen på webbplatsen. Skaparen åtar sig vidare inte något som helst ansvar avseende varken väsentliga eller oväsentliga förluster som uppstår till följd av användningen eller ickeanvändningen av informationen som presenteras här eller användningen av felaktig eller ofullständig information, såvida inte skaparen har gjort sig påvisbart skyldig till uppsåtliga eller grovt vårdslösa handlingar. Alla tjänster som erbjuds kan komma att ändras och är inte förenade med några åtaganden. Skaparen förbehåller sig särskilt rätten att ändra, utvidga eller ta bort delar av tjänsterna eller tjänsterna i sin helhet som erbjuds, utan föregående meddelande därom eller upphöra med publiceringen av tjänsterna antingen tillfälligt eller permanent.

Hänvisningar och länkar
För de fall det förekommer direkta eller indirekta hänvisningar till tredje parts webbplatser (“länkar”) som är utanför skaparens kontroll, kan ansvar för skaparen endast göras gällande om skaparen har varit medveten om innehållet och har varit tekniskt kapabel att, samt rimligen har kunnat förväntas, förhindra användningen av sådant innehåll om innehållet är lagstridigt. Skaparen förklarar härmed uttryckligen att de länkade webbplatserna inte innehöll något lagstridigt innehåll vid tidpunkten då länkarna skapades. Skaparen har inte något som helst inflytande över nuvarande eller framtida design och innehåll på de länkade webbplatserna. Skaparen tar därmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på länkade webbplatser som ändras efter det att länkarna skapades. Detta gäller för alla länkar och hänvisningar som infogats på skaparens egen webbplats och alla meddelanden som skrivs av tredje part i gästböcker, diskussionsforum och maillistor som denne har tagit fram. Tillhandahållaren av webbplatsen till vilken hänvisning görs (och inte den som endast hänvisar till den publicerade informationen via länkar) är ensamt ansvarig för allt olagligt, bristfälligt eller ofullständigt innehåll och särskilt för uppkomna förluster till följd av användningen eller ickeanvändningen av den därigenom lämnade informationen.

Upphovsrätt och kännetecken
Skaparen eftersträvar att för alla publikationer som görs på webbplatsen; respektera upphovsrätten knuten till all grafik, ljud-, filmsekvenser och texter som används; använda grafik, ljud-, filmsekvenser och texter som skaparen själv har skapat, eller: använda grafik, ljud-, filmsekvenser och texter som inte skyddas av upphovsrätt. Alla varumärken och kännetecken som nämns på webbplatsen, inklusive de som ägs och tillhör tredje parter, regleras utan förbehåll av gällande upphovsrätts- och varumärkesrättslagstiftning samt av den registrerade innehavarens ägandeskap. Förekomsten av något varumärke eller kännetecken på webbplatsen indikerar inte huruvida varumärket eller kännetecknet är skyddat genom någon tredje parts rättigheter. Skaparen för respektive webbplats är förbehållen ensamrätten (upphovsrätten) till allt publicerat innehåll skapat av denne. Kopiering eller användning av sådan grafik, ljud-, filmsekvenser eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer, är förbjuden utan skaparens uttryckliga godkännande.

Kom ihåg – Här är du bara en vinnare. För dig, miljön och klimatet.
Vi donerar 10% av fönsterpriset för att påverk klimatförändringar.

Scroll to Top